Shulk 101

Alebb (P1) vs Sr. Fail (P2)

GameAlebb (P1) CharacterSr. Fail (P2) CharacterStage
1ShulkSamusTown and City
2ShulkSamusLylat Cruise
3ShulkSamusTown and City